Khởi chạy cửa hàng buôn bán của bạn trên Blockchain tại MOM.market và bắt đầu bán cho hàng triệu người nắm giữ tiền điện tử trên toàn thế giới.

Khởi chạy cửa hàng buôn bán của bạn trên www.MOM.market, thị trường blockchain lớn nhất thế giới.

Tạo cửa hàng blockchain MOM của bạn trong vài phút và bắt đầu bán sản phẩm của bạn cho hàng triệu chủ sở hữu tiền điện tử và gần 2 tỷ người tiêu dùng không có ngân hàng trên toàn thế giới, những người hiện có thể sử dụng ngân hàng nhờ vào blockchain;

How does it work?

1. Email merchant@mom.market to help you setup your store in minutes:

2. Là một thương gia, bạn cần Multicoins để liệt kê và đặt tất cả các quảng cáo của bạn trên MOM. MOM Foundation sẽ đối chứng và cung cấp cho bạn một Multicoin miễn phí cho mỗi Multicoin bạn mua từ đối tác trao đổi của chúng tôi www.Biki.cc cho doanh nghiệp của bạn.

3. Ưu đãi này được giới hạn ở 100.000 MTCN cho mỗi người bán và chỉ dành cho 100 Người bán đầu tiên đăng ký.

Ưu đãi sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 10 năm 2020.

--

--

Introducing MOM, your blockchain marketplace— www.mom.market

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store